Calendar 2020

Date Country / Venue Workshop Leader (Co Leaders) Free places
(Early bird )
Jul 30, 2020 - Aug 2, 2020 Berlin Sexperience Thomas ( Moxe ) 4
Aug 7, 2020 - Aug 10, 2020 Strausberg Summer Evolution Festival Thomas ( Marc , Moxe , Periklis , Thorsten Sheranius , Yousef , Tommi ) 2
Aug 11, 2020 - Aug 16, 2020 Strausberg Summer Eros Community Thomas ( Marc , Moxe , Periklis , Thorsten Sheranius ) 16
Oct 23, 2020 - Oct 25, 2020 Cologne Art of Erotic Touch in the New Era Thomas ( Thorsten Sheranius ) 6 (Aug 23, 2020)
Oct 23, 2020 - Oct 25, 2020 Cologne The Art of Anal Touch Thorsten Sheranius 8 (Aug 31, 2020)
Nov 7, 2020 - Nov 12, 2020 Las Palmas, Gran Canaria Zephyrs Garden Thomas ( Michael , Periklis ) 5
Nov 26, 2020 - Nov 29, 2020 Berlin Sexperience Thomas ( Moxe ) 9 (Sep 30, 2020)
Dec 28, 2020 - Jan 2, 2021 Berlin Area Winter Eros Retreat Thomas ( Moxe ) 12 (Oct 28, 2020)

Calendar 2021

Date Country / Venue Workshop Leader (Co Leaders) Free places
(Early bird )
Jan 29, 2021 - Jan 31, 2021 Cologne The Art of Anal Touch Thorsten Sheranius 8 (Nov 29, 2020)
Mar 12, 2021 - Mar 19, 2021 Las Palmas, Gran Canaria Shivas Temple Maspalomas Thomas ( Michael ) 5 (Jan 31, 2021)
Apr 1, 2021 - Apr 4, 2021 Berlin Sexperience Thomas ( Moxe ) 5 (Dec 31, 2020)
Nov 5, 2021 - Nov 7, 2021 Cologne Eros Liberation Thorsten Sheranius 8 (Sep 5, 2021)